Úvod

Poskytujeme služby v oblasti požární ochrany po celé České republice za bezkonkurenční ceny.

Požární ochrana je souhrn opatření stanovených legislativou, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví a chránit majetek.

Jsme připravení Vám zajistit nastavení vhodného systému požární ochrany ve Vaší společnosti na míru Vaším potřebám.

Provedeme ve Vaší firmě vstupní prohlídku, zkontrolujeme, aktualizujeme a popřípadě doplníme chybějcí dokumentaci. Dále Vám zajistíme veškeré povinné kontroly a revize, které vyplívají ze zákona č. 133/1985 sb. o požární ochraně. Budeme udržovat dokumentaci v aktualním stavu a budeme poskytovat poradenskou činnost.

Také zajistíme provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek za účelem zjištění nedostatků týkajících se požární ochrany. Zajistíme povinné školení požární ochrany u všech zaměstnanců.

Působíme po celé ČR.

Základní povinnosti na úseku požární ochrany

Podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají předepsáno, plnit povinnosti vyplývající z tohoto předpisu ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.  Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života osob a majetku před požáry.

Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorie:

 1. bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 2. se zvýšeným požárním nebezpečím,
 3. s vysokým požárním nebezpečím.

Na základě dokumentace o začlenění dle míry požárního nebezpečí vyplívají pro provozovatele činností další povinnosti na úseku požární ochrany.

Mezi další povinnosti patří zpracování příslušné dokumentace požární ochrany. Mezi dokumentaci PO patří:

 1. Posouzení požárního nebezpečí
 2. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 3. Požární řád
 4. Požární poplachové směrnice
 5. Požární evakuační plán
 6. Dokumentace zdolávání požárů
 7. Řád ohlašovny požáru
 8. Dokumentace o školení zaměstnanců
 9. Požární kniha
 10. Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

Způsob vedení dokumentace požární ochrany:

Dokumentaci požární ochrany zpravidla zpracovává, popř. vede odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. Schvaluje ji statutární orgán právnické osoby nebo podnikající fyzická osoba před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje. Ukládá se takovým způsobem, aby byla dostupná zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru. Musí být vedena tak, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem.

Další požadavek pro majitele prostor či provozovatele činností se týká zajišťování kontrol a revizí věch požárně bezpečnostních zařízení. Mezi nejčastější kontrolovaná zařízení patří:

 1. Hasící přístroje
 2. Hydranty
 3. Požární ucpávky
 4. Požární uzávěry
 5. Elektronické požární signalizace
 6. Nouzové osvětlení

Je nutné, aby tyto zařízení kontrolovali osoby s příslušným oprávněním. Kontroly se u těchto zařízení provádí minimálně 1x ročně. O kontrole musí existovat záznam. 

U provozovatelů činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím je nutné dodržovat povinnost školit zaměstnance na úseku požární ochrany. Školení zaměstnanců se provádí minimálně 1x za 2 roky pro zaměstnance a 1x za 3 roky pro vedoucí zaměstnance. Důležité je také myslet na školení požárních hlídek. Pokud je zřízena požární hlídka je povinnost provádět její školení minimálně 1x ročně. 

Ať už zahajujete podnikání, rozšiřujete provoz, nebo jen potřebujete odbornou radu, jsme připraveni vám poskytnout veškeré potřebné informace. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a vždy se snažíme vyhovět zákazníkům tak, aby pro ně naše nabídka byla nejvýhodnější na trhu.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

HPS Teplice

komplexní služby v požární ochraně

HPS Teplice

komplexní služby v požární ochraně

PHP

komplexní služby v požární ochraně

Social

info@hpsteplice.cz